SÅDAN HANDLER DU HOS OS

Hvis du ønsker at føre vores produkter er du velkommen til at kontakte os her.

Vi vil hurtigst muligt herefter tage kontakt vedrørende vores fremtidige samarbejde.

HANDELSBETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer RYBORG URBAN DESIGNS ApS alle leverancer, såvel varer som rådgivning og serviceydelser, herefter ”varen”, på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

Generelt hos RYBORG URBAN DESIGNS ApS har vi har minimumskøb på 600 DKK ekskl. moms pr ordre for nye kunder og 250,- DKK ekskl. moms på suppleringsordre pr ordre – der kan frit mixes imellem alle serier og varenumre.

Der tillægges fragt (billigst muligt) og ekspeditionsgebyr på 15,- DKK på alle ordre.

Fragt og gebyrfri levering ved ordre over 2000,- DKK ekskl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Produktdesigns på hjemmesiden tilhører Ryborg Urban Designs ApS det er ikke tilladt at kopiere disse eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede design.

1. Tilbud, ordre og accept

1.1 Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra RYBORG URBAN DESIGNS ApS skal accepteres senest 10 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre acceptfrist fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er RYBORG URBAN DESIGNS ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for RYBORG URBAN DESIGNS ApS, medmindre RYBORG URBAN DESIGNS ApS meddeler kunden andet.

1.2 Køber skal sende ordrer på varerne til RYBORG URBAN DESIGNS ApS skriftligt på mail ryborg@ryborg-urban.dk. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver vare: Varenummer, Varebeskrivelse, Mængde og Leveringsadresse.

1.3 RYBORG URBAN DESIGNS ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på varen til køber skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde RYBORG URBAN DESIGNS ApS.

1.4 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på varen uden RYBORG URBAN DESIGNS ApS skriftlige accept.

1.5 RYBORG URBAN DESIGNS ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med RYBORG URBAN DESIGNS ApS.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med RYBORG URBAN DESIGNS ApS tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for salg og levering af varer og tilknyttede ydelser til køber. Købers indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til RYBORG URBAN DESIGNS ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Pris

Alle priser i RYBORG URBAN DESIGNS ApS prislister er i danske kroner og eksklusive moms og afgifter. Køber er forpligtet indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for RYBORG URBAN DESIGNS ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, samt et momsfrit rykkergebyr på 100,- DKK pr. rykker.

RYBORG URBAN DESIGNS ApS yder 14 dage netto.

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre RYBORG URBAN DESIGNS ApS skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til RYBORG URBAN DESIGNS ApS, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på RYBORG URBAN DESIGNS ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af RYBORG URBAN DESIGNS ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

5.  Levering

5.1 RYBORG URBAN DESIGNS ApS påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

5.2 Leveringsomkostninger afholdes af køber såfremt andet ikke er aftalt.

5.3 Leveringstiden er fastsat af RYBORG URBAN DESIGNS ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for RYBORG URBAN DESIGNS ApS.

5.4 RYBORG URBAN DESIGNS ApS accepterer og afsender under normale omstændigheder lagervarer inden for 2-4 hverdage.

Da dele af produkterne er håndlavede kan der ved ikke lagerførte vare være en leveringstid på 2-3 uger. Fragt foretages altid billigst muligt.

6. Emballage

Emballage tages ikke retur.

7. Produktinformation Datablade, specifikationer o. lign., som er udleveret af RYBORG URBAN DESIGNS ApS før eller efter aftalens indgåelse, forbliver RYBORG URBAN DESIGNS ApS ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8. Produktændringer

RYBORG URBAN DESIGNS ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

9.  Mangler og reklamation

9.1 Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Mangler og reklamationer meddelelses RYBORG URBAN DESIGNS ApS skriftligt og med billede til følgende mail ryborg@ryborg-urban.dk.

Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

9.2 Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/ fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt reparation eller brug.

9.3 Efter RYBORG URBAN DESIGNS valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

9.4 Forandring af eller indgreb i det solgte uden RYBORG URBAN DESIGNS ApS skriftlige samtykke fritager RYBORG URBAN DESIGNS for enhver forpligtelse.

9.5 Reklamation fra kunder af køber – Kunden kan reklamere over fejl og mangler, der viser sig inden for 2 år, dog skal kunden reklamere inden rimelig tid, efter manglen er konstateret. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/ fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt reparation eller brug. der kan ikke reklameres over vindriser, ændringer i form eller farve på træ Blocken. Reklamation kan ske ved henvendelse til Ryborg Urban Designs via mail: ryborg@ryborg-urban.dk. Vi vil herefter vurdere sagen og evt ombytte den pågældende varere.

Ved tilbagelevering skal varen være forsvarligt indpakket. Køberen bærer ansvaret for pakken/varerne, indtil Ryborg Urban Designs ApS modtager den. Postkvittering samt evt. track and trace nummer bør gemmes af køber.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

10. Ansvarsbegrænsning

RYBORG URBAN DESIGNS ApS yder ikke garanti på solgte vare. Mangler og reklamationer skal gøres gældende

jvf. pkt. 9

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Et erstatningskrav overfor RYBORG URBAN DESIGNS ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

11.2 RYBORG URBAN DESIGNS ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for RYBORG URBAN DESIGNS ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Force majeure, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Returnering

12.1 Det solgte modtages kun retur ved reklamation eller mangler og efter forudgående skriftlig aftale og senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftalen, da denne ellers bortfalder.

12.2 Er der på forhånd aftalt mulighed for returnering af ikke beskadigede vare sker dette mod et fradrag i købesummen. Kreditering sker med 70 % af den fakturerede værdi. Returnering sker for købers regning og risiko. Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand.

Specielt forarbejdede vare og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

12.3 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til RYBORG URBAN DESIGNS ApS med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til RYBORG URBAN DESIGNS ApS i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang RYBORG URBAN DESIGNS ApS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er RYBORG URBAN DESIGNS ApS berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod RYBORG URBAN DESIGNS ApS.

13. Ejendomsret

13.1Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos RYBORG URBAN DESIGNS ApS, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

13.2 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende varen herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører RYBORG URBAN DESIGNS ApS.

14. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved den danske domstol efter dansk lovgivning.

Ansøg her.

 

 

Ryborg Urban Designs ApS - Taubersvej 8 - 6000 Kolding - Danmark - CVR-nr.: 40088911